ติดต่อ

 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0-2218-8394  
โทรสาร 0-2254-7279 

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.