เกี่ยวกับศูนย์

 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอโครงการต่อสำนักงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization , UNIDO) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ และได้รับอนุมัติโครงการ ในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และทุนอุดหนุนดูงาน  ด้วยความมุ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางกระจายความรู้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และการควบคุมคุณภาพของยาที่ผลิตภายในประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2539 ศูนย์ฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ตามโครงการ Central lab ผ่านทางกลุ่มอุตสาหกรรมยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory Practice, GLP) และจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการขยายขอบข่ายของกิจกรรมการให้บริการ นำไปสู่การได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 

 

นโยบาย การดำเนินการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม

1.เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเภสัชภัณฑ์ การจัดทำโครงการวิจัยชีวสมมูล การศึกษาความคงตัว การศึกษาการตั้งสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ยา และให้การฝึกอบรมทางวิชาการแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์

2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม/เภสัชอุตสาหกรรม

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ
ผู้จัดการด้านคุณภาพศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม

 

 กรรมการบริหารศูนย์ฯ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร  สกุลบำรุงศิลป์ ประธานกรรมการ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บุญศรี  องค์พิพัฒนกุล กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

 

รองศาสตราจารย์ เภสัชกร สถิตพงศ์  ธนวิริยะกุล กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

เภสัชกรหญิง ดร.ยุพดี  จาวรุ่งฤทธิ์ กรรมการ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

เภสัชกร ดร.นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี กรรมการ

ผู้แทนสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

 

เภสัชกร วิพิน  กาญจนการุณ กรรมการ

ผู้แทนสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดการด้านคุณภาพศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม