Quality

Control

Method

Development & validation

International

Collaboration

บริการของเรา

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (หมายเลขทะเบียนเลขที่ 1021/47) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตราฐานดังกล่าว

ดำเนินงานโดยคณะอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 


Accreditation Number 1021/47 

 


ขอบเขตการให้บริการ

 • Quality control of pharmaceuticals, herbal medicine, dietary supplements and cosmetics
 • Pharmaceutical equivalence
 • Dissolution / Release profile analysis
 • Stability studies
 • Development and Validation of analytical methods
 • Research and Development of drug-products
 • Training and consultation
 • Microbiological testing

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. ผู้ใช้บริการสอบถามข้อมูลการทดสอบ กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการทดสอบตัวอย่าง (04-01-Rev14.pdf) และส่งอีเมลล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. เจ้าหน้าที่ทบทวนวิธีการทดสอบ และจัดทำใบเสนอราคาค่าบริการส่งให้ผู้ใช้บริการ

3. หากผู้ใช้บริการอนุมัติให้ทำการทดสอบตามใบเสนอราคา กรุณาเซ็นอนุมัติการทดสอบในใบเสนอราคา พร้อมกรอกแบบฟอร์ม ใบรับ-ส่งตัวอย่าง (04-05-Rev.3.pdf) และนำมาในวันส่งตัวอย่าง

4. ตัวอย่างที่ส่งตรวจต้องบรรจุในภาชนะปิดสนิทเพื่อป้องกันการรั่วซึมออกนอกภาชนะ และมีฉลากระบุรายละเอียดตัวอย่างปิดไว้ที่ภาชนะบรรจุตัวอย่าง

5. ศูนย์ฯ ขอปฏิเสธการรับตัวอย่างที่มีสภาพไม่เหมาะสม

วันทำการ :  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลาทำการ : เช้า 8.00 น. ถึง 12.00 น. , บ่าย 13.00. ถึง 17.00 น.

 

ระยะเวลาการตรวจ 

ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในกรณีต้องการผลวิเคราะห์เร่งด่วนภายใน 1 สัปดาห์ ต้องชำระค่าบริการเป็น 2 เท่า

 

 

การรับผลวิเคราะห์

สามารถรับตัวอย่างได้ในวันและเวลาทำการ สิ่งที่ต้องนำมาในวันรับผลวิเคราะห์ คือ ใบรับตัวอย่างทดสอบ พร้อมชำระค่าบริการวิเคราะห์ในวันรับผล

 

การชำระค่าบริการ

สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

1. โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรี สแควร์

    ชื่อบัญชี : บริษัท จุฬาฟาร์เทค จำกัด เลขที่บัญชี : 079-1-93839-2

2. เช็คสั่งจ่าย : บริษัท จุฬาฟาร์เทค จำกัด

 

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ **

 

รายการตรวจวิเคราะห์

วิธีการ/เครื่องมือ

ประมาณอัตราค่าบริการวิเคราะห์ (บาท) 
(ต่อตัวยา/ต่อครั้ง)

Identification (ตรวจเอกลักษณ์)

Chemical test

TLC, Steroids

FTIR(KBr) + spectrum*

UV

1,200.-

1,500.-

2,200.-

2,000.-

Assay (ตรวจปริมาณตัวยาสำคัญ) 1 ชนิด

Titration

UV

HPLC*

GC

FTIR

3,000.-

3,500.-

4,000.- – 5,000.-

4,000.- – 5,000.-

4,500.-

Impurity substances, Related Substances,Chromatographic purity, Degradation Substances

TLC

HPLC, GC

3,500.-

4,000.- – 7,000.- 

Uniformity of Dosage Units (USP) 

Weight variation (USP)

        - Tablet

        - Capsule, For Injection

Content uniformity

Analytical Balance

 HPLC/UV อื่น ๆ

 

 

1,200.-

1,500.-

20,000.-

Uniformity of Weight (BP)

        - Tablet

         - Capsule, For Injection

 Analytical balance

 

1,000.-

1,200.-

Dissolution

UV*

HPLC

Dissolution profile เพิ่มจุดละ

Drug release

10,000.-

18,000.-

3,000.-

20,000.-

Disintegration time

- ในน้ำ

- Gastric fluid

Disintegration tester

 

800.-
1,000.-

Density

 

800

Water content

Karl Fischer

2,500.-

Loss on drying

Oven/Vacuum oven

1,500.-

pH

- ยาน้ำ (Solution, Injection)

- For injection

pH meter

 

1,000.-

1,200.-

Osmolality

Osmometer

1,500.-

Volume in container

 

1,000.-

Melting point

Melting point Apparatus

1,000.-

Bacterial Endotoxins   8,000.-
Microbial Assay  Cylinder plate Method* 5,000.-
Antimicrobial Effectiveness testing

3 จุดแรก

จุดต่อไป จุดละ

7,000.-

1,000.-

Microbial Limit tests

 • Microbial Enumeration Test
  • Total aerobic bacterial count
  • Total combined yeasts and molds count
 • Test for Specified Microorganisms

 

 

 ชนิดละ

 

 

2,000.-
2,000.-


1,000.-

ขอข้อมูลการทดสอบ

 

     1,000 บาท / ตัวอย่าง

ค่าเช่าตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

Temperature

& Humidity Cabinet

    15,000 บาท / เดือน

การตรวจวิเคราะห์เร่งด่วน

 

2 เท่าของอัตราปกติ

Method Verification

 

อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์ฯ

Method Validation

 

อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์ฯ

สำเนารายงานผลการทดสอบ

 

200 บาท / ฉบับ

ใบรายงานผลการทดสอบทดแทน/แก้ไข

 

1,000 บาท / ฉบับ

 

*รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตราฐาน ISO / IEC 17025
**อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบตัวอย่าง กรุณาตรวจสอบกับศูนย์ก่อนเข้ารับบริการอีกครั้ง

 

แบบฟอร์มอื่นๆ